กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ผลตอบแทนเฉลี่ย 12.22%

Environmental

บริษัทที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และ / หรือ MAI โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

Social

บริษัทที่มีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

Governance

บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กองทุนนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total Return)
  • กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

*เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-633-6000 กด 4 / www.tiscoasset.com

ซื้อได้ทุกวันทำการ - ขายคืนได้ 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน

  • คำเตือน 
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนผลไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)